fbpx

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w obiekcie Western Camp w Zatorze w ramach serwisu internetowego: www.westerncamp.pl

 

WSTĘP

Michał Goczał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MG – Michał Goczał, adres: Leńcze 327, 34-142 Leńcze, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5512484676, REGON: 123020289 wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t. j. z dnia 2017.06.24) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. a) Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji Usługi zakwaterowania na terenie Obiektu Western Camp opisanej w niniejszym Regulaminie,
 2. b) Obiekt Western Camp– kompleks wypoczynkowy prowadzony przez Usługodawcę w Zatorze, adres: ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator,
 3. c) Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym
  w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość,
 4. d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. e) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Western Camp w ramach serwisu internetowego: westerncamp.pl
 6. f) Rezerwacja on-line – rezerwacja Usług dokonywana w Systemie teleinformatyczny, w czasie rzeczywistym,
 7. g) Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: westerncamp.pl
 8. h) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (U.2017.1907 t. j. z dnia 2017.10.12),
 9. i) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 10. j) Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (U.2017.1907 t. j. z dnia 2017.10.12),
 11. k) Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji pokoi, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;

 1. l) Usługa – oznacza usługę (usługi) zakwaterowania w Obiekcie Western Camp (usługa zakwaterowania pokoju/tipi/innego oznaczonego miejsca przez Usługodawcę) w terminie oznaczonym w rezerwacji. Rezerwację można dokonać, zmienić bądź anulować drogą elektroniczną w terminie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;
 2. m) Usługodawca – Michał Goczał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MG – Michał Goczał, adres: Leńcze 327, 34-142 Leńcze, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5512484676, REGON: 123020289, e-mail: biuro@westerncamp.pl, tel.: 334820380 oraz 885044747. Usługodawca jest operatorem serwisu internetowego: westerncamp.pl,
 3. n) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
 4. o) Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (U.2017.1219 t. j. z dnia 2017.06.24),
 5. m) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30 ),
 6. p) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

 1. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji Usługi zakwaterowania na terenie Obiektu Western Camp (tj. wybranego pokoju/wybranych pokoi (domek, tipi, wóz) w Obiekcie Western Camp) oraz zasady i tryb zawierania z Usługodawcą umów na odległość.

2.2. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy, oraz złożenie oświadczenia  o przyjęciu do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzanie w celu wykonania Usługi, faktu dobrowolności podania danych oraz uprawnieniach przysługujących Usługobiorcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy.

2.3. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie w następstwie wypełnienia formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu.

2.4. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

2.5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie www.westerncamp.pl.

2.7. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie www.westerncamp.pl.

2.8. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 • Safari w wersji 3.2.2 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;

W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Usługobiorcy mają możliwość dokonania zmiany ustawień w tym zakresie, w tym usunięcia plików cookies, a także skorzystanie z możliwości automatycznego blokowanie plików cookies, jednak umożliwienie instalacji plików cookies jest warunkiem korzystania z Serwisu. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i Plików cookies Usługodawcy, dostępnej na stronie www.westerncamp.pl

2.10. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

 1. a) rezerwacji on-line usług noclegowych,
 2. b) usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.

3.2.Rezerwacja online

3.2. A. Proces rezerwacji:

 1. a) Rezerwacji on-line Usługi dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, ilości osób, dokonanie wyboru oferty cenowej, następnie Usługobiorca proszony jest o wybór skalkulowanej oferty cenowej, podanie swoich danych określonych w pkt b) poniżej, oraz zlecenie wymaganej płatności.
 2. b) Usługobiorca dokonujący rezerwacji Usług jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz adres zamieszkania, oraz złożyć oświadczenie, że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym. Usługobiorca może przy tym wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa). Rezerwacji Usługi dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku REZERWUJ I ZAPŁAĆ w Formularzu rezerwacyjnym.
 3. c) Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt b) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres email Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie rezerwacji, w którym Usługodawca potwierdza warunki złożonej oferty cenowej, numer rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi, wartość pobytu, oraz warunki płatności.
 4. d) Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 5. e) Ceny przedstawione w systemie stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających z Usługi i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
 6. f) Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, który będzie dokonywać płatności.
 7. g) Ostatnim etapem kończącym proces rezerwacji jest przekierowanie na stronę umożliwiającą płatność kartą kredytową bądź przelewem bankowym.
 8. h) Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 30% bądź 100% wartości rezerwacji na konto bankowe obiektu i w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt c) powyżej.
 9. i) Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki, brak wpłaty spowodowuje anulowanie rezerwacji.
 10. j) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją obiektu.
 11. k) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na 14 dni przed początkiem terminu zakwaterowania oznaczonym w rezerwacji.
 12. l) Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 14 dni przed początkiem terminu zakwaterowania oznaczonym w rezerwacji– w takiej sytuacji Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłaconą zaliczkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta na które ma nastąpić zwrot (również przesłanych w formie dokumentowej – tj. mailem). W późniejszym terminie nie jest możliwe anulowanie rezerwacji z uwagi na art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.
 13. m) W przypadku niepojawienia się Usługobiorcy w obiekcie w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługobiorca zobowiązany jest pokryć pozostałe do uregulowania koszty należne Usługodawcy związane z jego rezerwacją, a przewidziane prawem.
 14. n) Skrócenie pobytu w obiekcie jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt l) powyżej i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu w obiekcie.
 15. o) Jednostką płatniczą w obiekcie jest złoty polski (PLN).

3.2.B. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:

Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e – mail osoby dokonującej rezerwacji.

 1. a) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zaliczki.
 2. b) Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

 1. c) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego i w przypadkach przez nie przewidzianych.

3.2.C. Wykonanie umowy

 1. a) W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę.

3.3. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie produktów i usług własnych Usługodawcy.

3.3.A. Usługi informacyjne i promocyjne świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują subskrypcję Newslettera.

3.3.B. Subskrypcja Newslettera

 1. a) Subskrypcją Newslettera objęte są osoby, które zamówią taką usługę poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
 2. b) Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera obejmuje: wpisanie adresu do formularza dostępnego w Serwisie.

 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

4.1. W przypadku rezerwacji Usługi Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.

4.2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Usługa, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, zgodnie z którym, „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”.

4.3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca będzie uprawniony   do wysyłki Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

4.4.W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie takiego żądania na następujący adres e-mail biuro@westerncamp.pl

4.5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 4.4. powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Michał Goczał, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MG – Michał Goczał, adres: Leńcze 327, 34-142 Leńcze, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5512484676, REGON: 123020289, e-mail: biuro@westerncamp.pl, tel.: 334820380 oraz 885044747, prowadzący kompleks wypoczynkowy WESTERN CAMP oraz serwis internetowy w domenie:www.westerncamp.pl

5.2.   Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w RODO, polskich przepisach o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności i Polityce cookies zamieszczonej w Serwisie.

5.3. Przetwarzając dane osobowe Usługobiorców administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO stosuje zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

5.4. Administrator danych dochowuje najwyższej staranności, aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, która w świetle RODO rozumiana jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Państwa dane osobowe są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

5.5. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji lub wypełnienia formularza subskrypcji Newslettera.

5.6. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorców:

 1. w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Usługobiorcę zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu wykonania umowy z Usługobiorcą, w tym rozpatrzenia reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.7. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania

5.8. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.

5.9. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych Usługobiorcy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Usługobiorcy, praw i wolności lub dane Usługobiorcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.

5.10. Dane osobowe Usługobiorców wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa.

5.11. Dane osobowe Usługobiorców mogą zostać ujawnione partnerom administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje administrator łącząc produkty lub usługi. Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające).

5.12. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Klient ma prawo zgłosić reklamację.
  • Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@westerncamp.pl lub listownie na adres: ul. Oświęcimska 35, 32-640 Zator, z dopiskiem „reklamacja”.
  • W reklamacji Klient powinien opisać zdarzenie będące podstawą reklamacji, datę i godzinę jego zaistnienia oraz dane zgłaszającego reklamację.
  • Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
  • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
  • Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność Usługodawcy za jakość świadczenia wynika z art. 471 k.c.
  • Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

 1. Prawa własności intelektualnej.

7.1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, Cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m.in.  utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

7.2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

 

 1. Spory

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.

8.2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację –  Usługodawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postepowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Usługodwca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

 1. Postanowienia końcowe.

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t. j. z dnia 2017.06.24), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t. j. z dnia 2017.10.12), RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania
i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.

9.4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.

9.5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.

9.6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

9.7. Data opublikowania regulaminu 15.06.2018

Polecamy: EnergyLandia Energy2000

Western Camp Resort - noclegi zator, zator noclegi, noclegi Energylandia, hotel zator, zator hotel, noclegi Wadowice.

Realizacja: J-NET.pl