fbpx

Regulamin Promocji

Regulamin promocji „Promocja Wrześniowa„

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży pakietów pobytowych w ramach „ Promocji Wrześniowej” ( 189 zł/os za nocleg w domku i jednodniowy bilet normalny do Parku Rozrywki Energylandia, 149 zł/os – za nocleg w domku i bilet jednodniowy ulgowy do Parku Rozrywki Energylandia, 159 zł/os – za nocleg w tipi lub wozie i bilet normalny do Parku Rozrywki Energylandia i 119 zł/os – za nocleg w tipi lub wozie i bilet ulgowy do Parku Rozrywki Energylandia, noclegi realizowane w Western Camp Resort)  zwanej dalej „Promocją” jest MG – Michał Goczał z siedzibą w Lencze 327 ( 34-142 Lencze)  NIP: 5511735768, REGON: 070883960, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnik – osoba spełniającą warunki określone w §2 Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji
 4. Promocja – niniejsza promocja organizowana od nazwą „Promocja Wrześniowa”.
 5. Celem Promocji jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu i wypoczynku w gronie rodzinnym.
 6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 września 2018 roku do 30 września 2018.
 7. Rezerwacji w ramach Promocji można dokonać do dnia 9 września 2018r włącznie wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 33 482 03 80 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: recepcja@westerncamp.pl.
 8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest całkowita przedpłata pakietu pobytowego.
 9. Link do dokonania płatności uczestnik otrzymuje na adres mailowy podany w trakcie dokonywania rezerwacji. Przedpłaty należy dokonać w przeciągu 3 dni od otrzymania linku pod rygorem anulowania rezerwacji.
 10. W ramach jednej rezerwacji dopuszcza się sprzedaż jednego pakietu pobytowego na Uczestnika promocji na jedną dobę pobytu.
 11. Bilet ulgowy zawarty w pakiecie pobytowym dotyczy wyłącznie dzieci do 140cm wzrostu.
 12. Bilet do Parku Rozrywki Energylandia otrzymany w ramach pakietu pobytowego umożliwia korzystanie ze wszystkich atrakcji bez ograniczeń oraz ze Strefy Water Park.
 13. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a udział w niej jest dobrowolny.
 14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu Art. 22 Kodeksu Cywilnego) zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu przystąpienia do Promocji ukończyły 18 lat oraz spełniają pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
 2. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu, że zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

 

 • 3 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Promocją. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane.
 4. Organizator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Uczestników Promocji innym podmiotom.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Recepcji Western Camp Resort.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, kserokopię biletu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Recepcji Western Camp Resort oraz na stronie www.westerncamp.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Polecamy: EnergyLandia Energy2000

Western Camp Resort - noclegi zator, zator noclegi, noclegi Energylandia, hotel zator, zator hotel, noclegi Wadowice.

Realizacja: J-NET.pl